☰ Menu Prawe Menu ☰
Warsztat Terapii Zajęciowej

Czwartek 15.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2018

              SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ ZA ROK 2018

 

 

                                         INFORMACJE OGÓLNE

 

 

    Nazwa i adres placówki:       Warsztat Terapii Zajęciowej

                                                  58-150 Strzegom

                                                 Aleja Wojska Polskiego 16

 

  Imię i nazwisko kierownika WTZ: Sabina Kubacka

  Jednostka organizacyjna, która utworzyła WTZ: Gmina Strzegom

  Data utworzenia Warsztatu: UCHWAŁA NR 66/13 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia  30.08.2013 r.

Data podjęcia działalności przez Warsztat:  20.12.2013 roku

Liczba uczestników:    25

Podstawa prawna Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu:

 1. Ustawa z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz.446 z późn. zmianami);
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z późn. zmianami);
 3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (DZ. U. z 2016 roku, poz.1053 z późn. zmianami);
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 roku , poz.1336 z późn. zmianami);
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 roku Nr 63, poz. 587);
 6. Regulamin Organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu Gminy Strzegom.

 Liczba pomieszczeń zajmowanych przez WTZ: 9 pomieszczeń oraz 3 toalety, wiatrołap i korytarze

 Powierzchnia pomieszczeń zajmowanych przez WTZ: 252,00 m2

 Dni tygodnia i godziny pracy placówki: poniedziałek – piątek  od 8.00 do 16.00 przez cały rok.

Liczba etatów: 8

 • kierownik                                                                                                 1 etat
 • terapeuci zajęciowi                                                                                 5 etatów
 • rehabilitant                                                                                            ½  etatu
 • psycholog                                                                                              ¼ etatu
 • pielęgniarka                                                                                           ¼ etatu
 • księgowy i osoba ds. kadr i płac                                                             1 etat

RAZEM: 8 etatów

 W miesiącu I : 9,5 etatu (2 osoby na urlopie macierzyńskim) ½ etat rehabilitant (umowa na zastępstwo) i 1 etat umowa na zastępstwo
 Od  miesiąca IV –  VII 9 etatów (umowa na zastępstwo 1 etat)

 Od  miesiąca VIII - X 8 etatów (od lipca 1 osoba na urlopie wychowawczym)

 Od miesiąca IX - XII 9 etatów (jedna osoba na pełnym etacie na zastępstwo)

 Specjalista ds. BHP umowa zlecenie.

Liczba dowożonych uczestników do WTZ do 31 maja wynosiła: 8 osób. Ilość dziennie przejechanych km wynosił do końca maja średnio 70 km:

 • z Jaroszowa (1 osoba)
 • z Goczałkowa ( 2 osoby)
 • z Żelazowa (1 osoba)
 • ze Strzegomia (4 osoby)

Od miesiąca wrzesień w związku ze zwiększoną liczbą osób dowożonych do warsztatu, zorganizowano dwa kursy dowozu do WTZ i odwozu do domu.

            I dowóz:

 •  z Żelazowa (2 osoby)
 • ze Strzegomia (3 osoby)
 • Olszany (2 osoby)

II dowóz:

 • z Jaroszowa (1 osoba)
 • z Goczałkowa ( 3 osoby)
 • ze Strzegomia (1 osoba)

     Osoby są dowożone z terenu miasta Strzegom

•    jedna osoba mająca zaburzenia w orientacji w przestrzeni, zaburzenia pamięci krótkotrwałej;

•    jedna osoba z cechami autyzmu;

•    jedna osoba po udarze, poruszająca się o kuli;

•   jedna osoba zespół Downa, posiadający małą wydolność oddechową;

Do sierpnia trzech uczestników dojeżdżało samodzielnie, zaś od września jeden uczestnik dojeżdża samodzielnie za zakupione bilet miesięczny. Pozostali uczestnicy dochodzą do placówki samodzielnie, bądź są przyprowadzani, przywożeni przez rodzica/opiekuna.

? Źródła Finansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2018 roku

 Kwota środków uzyskanych na działalność WTZ w 2018 roku:  485 536, 20 zł.

 Źródła finansowania: 

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 414 900,00 zł
 • Starostwo Powiatowe w Świdnicy- 46 100,20 ,
 • Środki własne: Gmina -23 436,00 zł
 • dochody ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników WTZ –  1 100,00 zł.

 Kwota środków finansowych wydatkowanych na działalność WTZ w 2018 roku wyniosła  485 563,20 zł, w tym:

 • z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 414 900,00 zł,
 • ze Starostwa Powiatowego w Świdnicy- 46 100,20zł,
 • ze środków własnych Gminy – 23 436,00 zł
 • z dochodów ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników WTZ – 1 100,00 zł.

Środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środki własne Starostwa Powiatowego w Świdnicy, przekazywane były na konto Gminy Strzegom, a następnie przez Gminę na wyodrębnione konto Warsztatów Terapii Zajęciowej w Strzegomiu.

Zarówno Środki Starostwa Powiatowego, jak i środki PFRON w roku sprawozdawczym wysyłane zostały w transzach kwartalnych.  Po zakończeniu każdego kwartału, WTZ składały informację z wydatkowanych środków do PCPR i Urzędu Miasta i Gminy Strzegom. Dodatkowo, co miesiąc, do Urzędu Miasta i Gminy Strzegom, składane były finansowe sprawozdania miesięczne na drukach  RB 28S, RB 27 S i oraz kwartalne RBN i RBZ. 

Dochody osiągnięte ze sprzedaży prac i produktów wykonanych przez uczestników WTZ w ramach realizowanego programu terapii.

W roku sprawozdawczym Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu, uzyskał dochód ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników,  w wysokości 1 100,00 zł. Środki finansowe pozyskane ze sprzedaży prac uczestników były przekazywane do kasy WTZ wraz z protokołami ze sprzedaży. Pieniądze przelewane zostały bezpośrednio na konto warsztatu,  na konto dochodowe Gminy i w całości przekazywane były na konto WTZ Strzegom. 

Uchwały Rady Miejskiej:

 • nr 70/18 z dnia 11 X 2018 roku (1 100,00 zł),

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Strzegomiu, w porozumieniu  z uczestnikami, przeznaczył wypracowany dochód na pokrycie wydatków związanych z integracją

i rehabilitacją społeczną uczestników: V urodziny WTZ – uroczysty obiad w restauracji „Szafir”.

 • LICZBA UCZESTNIKÓW WARSZTATU ORAZ STOPIEŃ I RODZAJ ICH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W okresie sprawozdawczym, czyli od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej uczęszczało łącznie 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności znacznym i umiarkowanym. Warsztat otwarty jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 przez cały rok. Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach od 8:30 do 14:30. Uczestnicy przebywają w placówce od godziny 8:00 do godziny 15:00, od poniedziałku do piątku.

Wiek uczestników warsztatu:

Wiek

Kobiety

Mężczyźni

Razem

21 – 29

3

1

4

30 – 39

3

9

12

40 – 49

-

4

4

50 – 59

1

3

4

60 – 69

-

1

1

Razem

7

18

25

 

Kalectwa i zaburzenia towarzyszące:

Kalectwa i zaburzenia towarzyszące

Liczba osób

Upośledzenie umysłowe

10

Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

4

Upośledzenie narządu ruchu

4

Choroby psychiczne

12

Choroby neurologiczne

6

Epilepsja

6

Choroby narządu wzroku

1

Inne (w tym schorzenia metaboliczne, endokrynologiczne)

1

 

Stopień niepełnosprawności orzeczony przez zespół orzekający:

Stopień

Liczba osób

Umiarkowany

9

Znaczny

16

Razem

25

 
 • LICZBA UCZESTNIKÓW, KTÓRZY OPUŚCILI WARSZTAT, WRAZ Z PODANIEM PRZYCZYNY ODEJŚCIA

Skład osobowy uczestników zmienił się i na bieżąco został uzupełniony zgodnie z decyzją Rady Programowej wg. kolejności podań wraz z dokumentacją.

   •   W 2018 roku warsztat opuściło czworo uczestników:

l.p.

data skreślenia z listy uczestników warsztatu

Powód rezygnacji uczestnika

1.

31.07.2018r

powody osobiste

2.

27.08.2018r

podjęcie pracy

3.

27.08.2018r 

podjęcie pracy

4.

30.11.2018r

umieszczenie w DPS

 • FORMY I METODY REALIZOWANEJ PRZEZ WARSZTAT DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNEJ
 1. Formy terapii oraz ich techniczne i organizacyjne dostosowanie do sprawności psychofizycznej uczestnika:
 1. terapia poprzez pracę
  • terapia grupowa
  • terapia indywidualna
  • metody pokazowe
  • metody praktyczne
  • słowne
 2. terapia poprzez integracje ze środowiskiem
 • terapia grupowa (poznanie środowiska, jego historii, kontakt ze środowiskiem, jego   mieszkańcami)
 • terapia indywidualna ( wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej itp.

c.  terapia poprzez rehabilitację

 • rehabilitacja ruchowa
 • gry i zabawy ruchowe
 • gry i zabawy dydaktyczne.
 1. Przewidywany zakres terapii.
 1. Terapia zawodowa
  • zdobywanie umiejętności zawodowych
  • technicznych
  • teoretycznych
  • praktycznych
  • orientacji zawodowej
 2. Terapia fizyczna
 • rehabilitacja ruchowa
 • trening psychofizyczny
  1. Terapia psychospołeczna
   • trening psychospołeczny
   • rozmowy psychologiczne
   • rozmowy pedagogiczne
   • rozmowy terapeutyczne.
 1. Zakres i metody nauki zaradności osobistej.
  1. Uczestnicy z małym dostosowaniem do funkcjonowania   w środowisku
   • podstawowe zasady higieny osobistej (mycie, golenie, czesanie, ubieranie się)
   • nauka przygotowania prostych posiłków (kanapki, herbata, krojenie pieczywa)
   • wyrabianie wrażliwości estetycznej (dbanie o czystość, pranie, zastosowanie środków czystości)
   • wyrabianie czynności poznawczych (spostrzeganie, wyobraźnia, pamięć, uwaga, myślenie, orientacja społeczna)
   • nauka planowości, inwencji i samodzielności (planowanie dnia, jadłospisu, zakupów,)
   • nauka samodzielności społecznej (m.in. wypełnianie różnych ról społecznych)
   • nauka postępowania w przypadku zagrożenia życia (powiadomienie odnośnej instytucji znajomość zagrożeniu),
   • umiejętności niezbędne we współżyciu współpracy z otoczeniem.
 1. Uczestnicy z umiarkowanym dostosowaniem do funkcjonowania w środowisku;
  • kształtowanie nawyków dbania o higienę osobistą  i otoczenia,
  • nauka przygotowania gorących posiłków,
  • pogłębianie wrażliwości estetycznej,
  • udoskonalanie czynności poznawczych,
  • zastosowanie w praktyce samodzielności społecznej (robienie zakupów, planowanie wydatków, zachowanie w instytucjach publicznych, załatwianie spraw urzędowych),
  • przypomnienie i utrwalenie zasad postępowania w przypadku zagrożenia życia,
  • umiejętność uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej,
  • korygowanie błędnych postaw i zachowań w stosunku do otoczenia,
  • prowadzenie dialogu pomagającego ustalić stopień rozwoju uczuciowego i emocjonalnego uczestników  oraz jego zainteresowań,
 2. Uczestnicy względnie dostosowani do funkcjonowania w środowisku;
 •  poprawa ogólnej kondycji psychicznej sprzyjającej niezależności, samodzielności i aktywności oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w życiu społecznym jako pełnoprawny obywatel,
 • ukształtowanie dojrzałej osobowości wychowanka oraz aktywnej postawy wobec życia,
 • kształtowanie moralnej wrażliwości,
 • nauka współżycia z ludźmi niepełnosprawnymi,
 • prowadzenie dialogu pomagającego ustalić stopień rozwoju społecznego i emocjonalnego uczestników  oraz jego zainteresowań.

 4.    Sprawności psychofizyczne niezbędne do podjęcia pracy oraz metody ich ćwiczenia:

 1. dostosowanie czynności do swoich możliwości, predyspozycji psychofizycznej
 2. podejmowanie samodzielnych i precyzyjnych decyzji
 3. celowość wykonywania czynności w działaniu
 4. własna inicjatywa
 5. wyobraźnia
 6. cierpliwość
 7. aktywność
 8. zaangażowanie w pracę
 9. upór w dążeniu do określonego celu
 10. wytrwałość
 11. asertywność.

Metody ćwiczenia sprawności:

 1. słowne(opowiadanie, pogadanka, dyskusja, opis),
 2. obserwacja i pomiar (oglądowa, pokaz, pomiar),
 3. działania praktyczne (zajęcia praktyczne),
 4. gry i zabawy dydaktyczne,
 5. trening gospodarczy,
 6. trening asertywności,
 7. trening ekonomiczny,
 8. trening zachowań społecznych,
 9. rehabilitacja ruchowa,
 10. rozmowy terapeutyczne,
 11. rozmowy psychologiczne.

 5.    Formy rehabilitacji społecznej:

 1. wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej,
 2. wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
 3. kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami  niepełnosprawnymi.

Metody rehabilitacji społecznej:

 1. współpraca ze środowiskiem (wyjścia w plener, kontakt ze społecznością lokalną, uczestniczenie w okolicznościowych imprezach, samodzielność w instytucjach publicznych)
 2. wycieczki
 3. zabawy
 4. wyjścia do kina, pizzerii, itp.
 5. współpraca z różnymi instytucjami na terenie Gminy.

6.    Formy współpracy z rodziną lub opiekunami.

 • wywiady środowiskowe
 • sprawy bieżące (zgłaszanie problemów obustronnych, ocenianie efektów rehabilitacyjnych  i terapeutycznych)
 • wspólne spotkania, dyskusje.

Terapia zajęciowa w WTZ Strzegom, prowadzona jest w 5-u pracowniach terapeutycznych:

 • technicznej;
 • krawiecko- tkacko- hafciarskiej;
 • artystycznej;
 • ogrodniczo-florystycznej;
 • informatycznej;

W warsztacie uczestnicy podlegają rehabilitacji społecznej i zawodowej, która w efekcie ma przynieść gotowość do podjęcia pracy na otwartym rynku pracy, czy chociaż odbywania praktyk zawodowych.

Przysposobienie do pracy odbywa się poprzez udział w zajęciach poszczególnych pracowni, które sprzyjają rozwojowi preferencji zawodowych. Uczestnicy zapoznają się z różnorodnymi czynnościami, maszynami i narzędziami, specyfiką pracy. Rozwijane są kompetencje zawodowe takie jak wytrwałość, odpowiedzialność, koncentracja uwagi, punktualność i umiejętność bezpiecznego zachowania w miejscu pracy. Udział osób niepełnosprawnych w szerokiej ofercie zajęć pomaga rozwijać predyspozycje i zainteresowania zawodowe i pomaga zorientować się w nich samym uczestnikom, jak i ich instruktorom, co w przyszłości pomoże na dopasowanie konkretnej osoby do odpowiedniego stanowiska pracy.

      • CHARAKTERYSTYKA  I  EFEKTY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

            Podstawą pracy terapeutycznej i rehabilitacyjnej w 2018r. były zaplanowane programy terapeutyczne przez terapeutów dla poszczególnych pracowni i zespołów, w ramach terapii zajęciowej, psychoterapii, rehabilitacji i edukacji zdrowotnej. Średnio czas trwania zajęć w poszczególnych pracowniach wynosił 35 godzin tygodniowo, gdzie realizowano tematykę bezpośrednio związaną z daną pracownią w ramach treningów:

 1. trening umiejętności życia codziennego i prowadzenia gospodarstwa domowego, mający na celu kształtowanie i rozwijanie czynności związanych z samoobsługą i zaradnością osobistą poprzez:

- rozwijanie umiejętności posługiwania się podstawowymi urządzeniami gospodarstwa domowego, ich obsługą i zasadami bezpieczeństwa przy ich użytkowaniu,

- wykonywanie prac porządkowych wewnątrz i na zewnątrz warsztatu,

- wzajemna pomoc i wsparcie między współpracownikami,

- podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności - konsekwencje;

 1. trening umiejętności praktycznych i zawodowych:

       ?    pracownia krawiecko – tkacko - hafciarska.:

z dziedziny szycia:

nabywanie umiejętności wykroju,

nabywanie umiejętności fastrygi (dopasowywanie prostych stron materiału, spinanie szpilkami),

szycia ręcznego (zastosowanie odpowiedniego ściegu do rodzaju pracy i materiału - ścieg przed igłą, ścieg fastrygowy, marszczący, ścieg za igłą, ścieg okrętkowy, ścieg obrzucany)

maszynowego (umiejętność techniczna obsługi maszyny, szycie po linii oraz prostych rzeczy, zastosowanie ściegu prostego, zygzakowatego, fastrygowego,  wstecznego lub innych do obrzucania brzegów tkaniny),

prace wykończeniowe wykonywanej pracy;

z dziedziny haftu:

łączenie technik ściegów w wykonywanej pracy,

samodzielny wybór motywu oraz odwzorowywanie go,

planowanie pracy;

Dodatkowo, patrząc na możliwości uczestników i chęci do pracy w danym dniu, wykonuje się takie czynności, jak: rwanie, przypinanie, nawlekanie, wypychanie. Ma to na celu ćwiczenie chwytu pensetowego, ćwiczenie mięśni dłoni i palców.

  z dziedziny tkactwa:

technika wpinania, zaplatania,

praca na krośnie stolikowym;

       ? pracownia techniczna:

 - nabywanie i doskonalenie umiejętności np.: wkręcania śrub, wbijania gwoździ, ręcznego cięcia piłą, posługiwania się narzędziami elektrycznymi (wiertarka, wyrzynarka ręczna i stołowa, wkrętarka, szlifierka, wypalarka do drewna),

 - wykonywanie różnych prac:  meble (stoły, ławki), kwietniki, ozdobne deski kuchenne, półki, ozdoby wycinane z płyty,

 - na potrzeby warsztatu odnowiono drewniane krzesła, zamontowano odbojnice z płyt na ścianach w warsztatowym korytarzu;

pracownia artystyczna:

pobudzanie twórczości plastycznej i odkrywanie i praca nad rozwojem uzdolnień plastycznych, odwzorowywanie szablonów, łączenie technik, dobór kolorystyki. Wykonywano:

 • prace z mas plastycznych,
 • papieroplastyka,
 • zdobnictwo prac,
 • szkicowanie prac,
 • kolorowanie,
 • malowanie i kolorowanie farbami plakatowymi,
 • malowanie palcami,
 • malowanie na podobraziach farbami olejnymi i akwarelami;
 • wykonywanie ozdób, stroików wielkanocnych, bożonarodzeniowych,
 • wykonywanie kartek okolicznościowych
 • tworzenie prac z wikliny papierowej,
 • malowanie metodą decoupage;

      ? pracownia informatyczna:

 • obsługa urządzeń biurowych (ksero, niszczarka, gilotyna);
 • praca z edytorem tekstu – Libre Office (uczestnicy ustalają wielkość czcionki, zapisują teksty w formie pliku, drukują tekst, poprawiają błędy, tworzą tabele, itp.);
 • umiejętność korzystania z Internetu,
 • gry edukacyjne i logiczne, zadania ortograficzne, ćwiczenia logopedyczno – terapeutyczne;
 • stworzenie tablicy w WTZ przedstawiającej aktualności w danym roku;
 • wykonywanie kartek okolicznościowych (urodzinowe, wielkanocne, bożonarodzeniowe, walentynkowe), kartek z podziękowaniami, dyplomów na różne imprezy organizowane przez nasz warsztat;

Dodatkowo każdy z uczestników w ramach odpoczynku od komputerów wykonywał ćwiczenia manipulacyjne, pozwalające na dodatkowe bodźce sensoryczne, gdzie jednocześnie wykonywane były ćwiczenia dłoni i chwytu.

Ćwiczono również grafomotorykę i koordynację ręka-oko.

    ? pracownia ogrodniczo- florystyczna:

 • porządkowanie terenu wokół warsztatu;
 • zasianie, plewienie warzyw, kwiatów w warsztatowym ogródku;
 • obsadzanie kwiatami klombów przed warsztatem,
 • wykonywanie ozdób, stroików wielkanocnych, stroików bożonarodzeniowych, wieńców, 
 • wykonywanie kartek okolicznościowych;

 -   wykonywanie prezentów okolicznościowych;

 W ramach rehabilitacji ruchowej, ćwiczenia odbywają się codziennie. Prowadzone są ćwiczenia grupowe i indywidualne z uczestnikiem warsztatu, wg. planu. Rehabilitacja obejmuje:

 • ćwiczenia oddechowe, ogólnorozwojowe, ogólnousprawniające,
 • ćwiczenia równoważne, orientacji w terenie,
 • ćwiczenia zręcznościowe, manualne,
 • ćwiczenia wspomagane, wzmacniające, rozciągające,
 • ćwiczenia na przyrządach: rotor, rower stacjonarny,
 • ćwiczenia ze sprzętem: laski, taśmy thera-band, piłki gimnastyczne,
 • zajęcia na świeżym powietrzu (w okresie wiosenno-letnim),
 • udział w imprezach sportowych,
 • zajęcia relaksacyjne (w zależności od potrzeb)

Dodatkowo w 2018 roku było jedno wyjście na basen kryty „DELFINEK” w Strzegomiu, w celu rekreacyjnym, relaksacyjnym, gdzie prowadzone są także ćwiczenia odciążające w wodzie.

     Warsztat Terapii Zajęciowej poprzez prowadzoną rehabilitację zawodową i społeczną ułatwiają swoim uczestnikom uzyskanie zatrudnienia poprzez działania prowadzone w WTZ, które udoskonalają uwarunkowania psychologiczne uczestnika przygotowujące go do podjęcia pracy. W tym celu prowadzony jest proces rehabilitacji, w którym działania kadry WTZ wywołają takie zmiany w jednostce, że upodobnią jej sposób funkcjonowania do funkcjonowania osób pełnosprawnych doprowadzając m. in. do podjęcia pracy zawodowej.

W procesie aktywizacji zawodowej podejmujemy działania zmierzające do pobudzenia aktywności uczestnika WTZ poprzez:

 • rozbudzanie aktywności społecznej
 • pobudzenie potrzeby podnoszenia kwalifikacji
 • wyrobienie umiejętności interpersonalnych
 • wyrobienie umiejętności współpracy w grupie
 • wyrobienie nawyku systematyczności pracy.

 Praktyka zawodowa stanowi integralną część w zakresie realizacji indywidualnego programu terapii społeczno-zawodowej uczestnika WTZ.

            Doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi wskazują na fakt, że osoba niepełnosprawna powinna być przed podjęciem pracy przyuczona bezpośrednio na stanowisku pracy, gdzie są określone i przećwiczone obowiązki zgodnie z zakresem obowiązków wyznaczonych przez pracodawcę, w przypadku osób niepełnosprawnych stanowi to warunek zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Możliwość taką dają organizowane bezpłatne praktyki zawodowe. Każda praktyka zawodowa jest doświadczeniem pracy na otwartym rynku pracy. 

W 2018 roku 11-u uczestników brało udział w bezpłatnych praktykach zawodowych. Celem praktyk jest:

 1. integracja z pełnosprawnymi pracownikami poprzez pokazanie osoby niepełnosprawnej jako dobrego i wartościowego pracownika i współpracownika;
 2. nabywanie umiejętności zawodowych – regulamin i dyscyplina pracy;
 3. pokazanie różnic w rozumieniu na czym polega rozwój społeczny – z postawy ukierunkowanej na tzw. „zajęcie rąk”, na postawę zmierzającą promowania osoby niepełnosprawnej i jej doświadczeń;
 4. przełamania stereotypu odnoszącego się do osoby niepełnosprawnej jako „wieczne dziecko”;
 5. stwarzanie osobie niepełnosprawnej możliwości pełnego doświadczania i zaistnienia w środowisku ludzi zdrowych (sukcesy i porażki);
 6. wykorzystanie konkretnych umiejętności uczestnika i spełnianie przez niego określonej roli społecznej i zawodowej (wdrożenie w pewne nawyki i inicjatywy, np. planowanie pracy, dokładność, obowiązkowość, umiejętność współpracy z współpracownikami, itp.;
 7. rozwój kompetencji indywidualnych związanych z cechami danej osoby: higiena osobista, kultura osobista;
 8. rozwój kompetencji społecznych, takich jak: postawa wobec innych pracowników, samodzielność, punktualność.

Pięcioro uczestników, raz w tygodniu (w zależności od pogody) brało udział w praktyce zawodowej w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Strzegomiu, na stanowisku pomocnik w pracach ogrodowych. Kolejne pięć osób brało udział w praktykach co drugi tydzień.

Zakres obowiązków praktykanta:

Pomocnik w pracach ogrodowych:

 1. Zapoznanie z zakresem obowiązków i przygotowanie potrzebnych narzędzi i środków czystości;
 1. Plewienie ścieżki;
 2. Przycinanie drzew i krzewów;
 3. Grabienie i zbieranie do worków liści i trawy;
 4. Wyrzucanie śmieci do kontenerów;

Od czerwca jeden z uczestników wyraził chęć uczestniczenia w praktykach zawodowych, tworząc katalog, zdjęcia broni i militariów znajdujących się w muzeum prowadzonym przez Stowarzyszenie Grupy Rekonstrukcji Historycznej Pancerni w Strzegomiu.,

Wszyscy uczestnicy biorący udział w praktykach, samodzielnie wyrazili chęć podjęcia praktyk zawodowych na terenie naszej Gminy. Podjęte praktyki, pozwoliły terapeucie prowadzącemu na bliższe poznanie uczestników, pod względem zawodowym i społecznym.

Uczestnicy warsztatu w ciągu całego roku, odbywają zajęcia z treningu ekonomicznego, tzn. umiejętności gospodarowania środkami finansowymi, samodzielnego planowania wydatków i ponoszenia konsekwencji za podjęte decyzje.

W ramach rehabilitacji zawodowej 24 uczestników warsztatu wzięło udział w szkoleniu komputerowym na poziomie B, w ramach projektu „ALTAIR 2018- kompleksowy projekt nabywania umiejętności językowych i cyfrowych mieszkańców subregionu ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Dodatkowo 10 uczestników wzięło udział w kursie szycia maszynowego, który był prowadzony przez WTZ „Akademia Życia” Lubin.

Trening ekonomiczny ma ułatwić uczestnikom umiejętne gospodarowanie niewielkimi zazwyczaj kwotami, którymi dysponują w ciągu miesiąca. Każdy uczestnik otrzymuje co miesiąc pewną sumę pochodzącą ze środków przeznaczonych na trening ekonomiczny.

Umiejętne planowanie wydatków pozwoli uczestnikom uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji, takich jak konieczność pożyczania pieniędzy od innych osób lub sytuacji, gdy 

w środku miesiąca zostaje bez pieniędzy.

Trening ekonomiczny ma na celu wyposażenie uczestnika w wiedzę z zakresu znajomości pieniędzy, ich siły nabywczej, w umiejętność operowania pieniędzmi, w tym robienia zakupów, korzystania z usług, itp. Trening ten ma na celu wyposażenie uczestnika

w umiejętność gospodarowania pieniędzmi tj. planowania wydatków, oszczędzania, podejmowania zobowiązań finansowych (np. zakupy na raty, opłata abonamentu telefonicznego).

Nadal prowadzone są w ramach kół zainteresowań, zajęcia kulinarne.

Zajęcia obejmują następujące działania:

 • przygotowywanie prostych dań na zimno i na ciepło, prawidłowe przechowywanie produktów itp.;
 • trening budżetowy (zajęcia mające ułatwić umiejętne gospodarowanie niewielkimi zazwyczaj kwotami);
 • planowanie zajęć kulinarnych;

W ramach zajęć kulinarnych uczestnicy warsztatu przygotowywali sałatki, leczo ze zbiorów warsztatowego ogródka, kisili ogórki z własnych zbiorów, przygotowywali tosty, kanapki, frytki, rosół, robili sernik na zimo, itp. pyszności. Warto podkreślić, że każdy uczestnik warsztatu przygotowywał potrawę przez siebie wybraną. Realizacja zadań dotycząca uczestnictwa w życiu społeczności WTZ i integracji ze środowiskiem lokalnym odbywała się na organizowanych spotkaniach, zajęciach, imprezach, uroczystościach, wyjazdach i wycieczkach:

 spotkania teatralne w warsztacie:

- przedstawienie pt: „ Mikołaj ”

- przedstawienie pt: „ Wiersze Jana Brzechwy”

- przedstawienie pt: „ Kobietki ”

- przedstawienie pt: „ Niepodległa Polska”

- przedstawienie pt: „ Piosenka jest dobra na wszystko”

- przedstawienie pt: „ Bacówka”

- przedstawienie pt: „ Darz Bór”

wycieczki, pikniki, zawody sportowe:

- udział w VI Turnieju Piłki Siatkowej w Świdnicy

- grill na terenie WTZ Strzegom w ramach integracji z uczniami z Rypina;

- udział w organizowanych przez nasz WTZ I zawodach pływackich;

- udział w turnieju Nordic Walking w Lublinie;

- wyjazd do Świdnicy na V urodziny WTZ;

- udział w przeglądzie kolęd i pastorałek w Legnicy;

zabawy, przeglądy twórczości artystycznej, imprezy, wyjścia do restauracji, pubów:

- zabawa karnawałowa i walentynkowa na terenie warsztatu – organizowana przez uczestników warsztatu;

- zabawa walentynkowa w ŚDS w Świdnicy

- udział w zabawie karnawałowej organizowanej przez WTZ Świdnica i WTZ Wałbrzych;

- udział w Konfrontacjach Artystycznych ZSS w Strzegomiu;

- wyjście do kina na „Gwiazdka Muminków”,

- udział w Diecezjalnym Dniu Osób Niepełnosprawnych w Świdnicy,

- karaoke żołnierskiej piosenki organizowane przez WTZ Chojnów,

- udział w X Turnieju Tańca Osób Niepełnosprawnych organizowanym przez WTZ Jawor,

- udział w rozgrywkach umysłowych osób niepełnosprawnych w Świerzawie;

- udział w

- udział w II Targach Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrocławiu – prezentacja prac uczestników;

- IV zabawa integracyjna w restauracji „Stragona”, z udziałem WTZ Wałbrzych, WTZ Świdnica, uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3  i  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 ze Strzegomia.

- udział w DNIU SENIORA w SCK Strzegomiu;

ciekawe spotkania:

- spotkanie z dziennikarzami Radia Sudety, udzielenie wywiadu w radio przez naszych uczestników warsztatu.

-  recital z Tomaszem Żółtko,

- dogoterapia ;

- spotkanie w uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 – konkurs koło fortuny;

-odwiedziny w papugarni;

- zorganizowanie zajęć plastycznych dla dzieci z Przedszkola nr 3 w Strzegomiu;

 W roku 2018, w ramach integracji ze społeczeństwem, nadal współpracowaliśmy z wolontariuszami Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzegomiu oraz z dziećmi z Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu.

  Podstawą pracy terapeutycznej i rehabilitacyjnej w 2018r. były zaplanowane programy terapeutyczne przez terapeutów dla poszczególnych pracowni i zespołów, w ramach terapii zajęciowej, psychoterapii, rehabilitacji i edukacji zdrowotnej.

W zakresie działalności psychologicznej prowadzone były zajęcia dotyczące:

 • Prowadzenia rozmów terapeutycznych z uczestnikami (rozwiązywanie problemów osobistych, stymulowanie rozwoju emocjonalnego i społecznego, przeciwdziałanie konfliktom oraz ich rozwiązywanie, rozmowy o zainteresowaniach, marzeniach i planach uczestników na przyszłość);
 • Spotkań indywidualnych z rodzicami uczestników – w zależności od potrzeb;
 • Konsultacji z pracownikami WTZ w sprawach uczestników – w zależności od potrzeb;
 • Opiniowanie w sprawach uczestników – wydano 2 opinie;
 • Zastępstwa w pracowniach podczas nieobecności terapeuty – w zależności od potrzeb;
 • Praca indywidualna z uczestnikiem (obserwacja, nadzór, wypracowanie nowych metod stymulacji);
 • Ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi;
 • Obserwacja uczestników- na bieżąco;
 • Udział w wycieczkach, imprezach – obserwacja zachowań uczestników;
 • Zajęcia grupowe, gdzie poruszano ważne problemy, dotyczące zachowania się, czy problemów o których rozwiązanie prosili sami uczestnicy;
 •  

W ramach profilaktyki zdrowotnej prowadzonej przez pielęgniarkę WTZ odbywały się spotkania grupowe (raz w tygodniu) dotyczącej tematyki związanej ze zdrowiem człowieka, np. jak korzystać z toalety, higiena ciała i odzieży, jak dbać o zęby, zakażenie drogą płciową, układ kostny i jego choroby, pierwsza pomoc, kleszcze i choroby z nimi związane, itp.

Spotkania indywidualne prowadzone były w zależności od potrzeb uczestników; rozmowy te dotyczyły m.in. higieny intymnej, agresji wobec innych, chorób kręgosłupa, zachowanie się przy stole, kultura osobista, itp.

W przypadku pierwszej pomocy, udzielono jej 18 razy. Pomoc ta dotyczyła drobnych urazów

i skaleczeń, prawidłowego ułożenia uczestnika po ataku epilepsji. Współuczestniczono

w wizytach lekarskich: stomatolog, trzy wizyty u lekarza ogólnego, lekarz orzecznik.        

 • LICZBA UCZESTNIKÓW, KTÓRZY POCZYNILI POSTĘPY

 Efekty terapii są widoczne zarówno w zaradności osobistej i samodzielności, jaki  i w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

 Rada Programowa WTZ dokonuje okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji każdego uczestnika raz w roku.

Punktowa ocena postępów uczestnika przeprowadzana jest według systemu zaproponowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

w Warszawie. Działania te dotyczą rehabilitacji ogólnej i zawodowej. Ich celem jest kompleksowa ocena dynamiki postępów uczestnika Warsztatu. Stanowią one podstawę do konstruowania doskonalszych indywidualnych programów rehabilitacji.

Szczegółowa, dziesięciostopniowa skala ma za zadanie uchwycenie każdej zmiany w prowadzonej rehabilitacji w modyfikowaniu programu rehabilitacyjnego oraz informowania o niej i motywowania uczestników.

Rehabilitacja zawodowa w naszym warsztacie przyniosła efekty. Uczestnicy oprócz nabywania nowych umiejętności i sprawności zawodowych w pracowniach są kreatywni i sprawniejsi manualnie (uczą się nowych zróżnicowanych technik i form pracy, a także kontynuują stare).                        

Zwracaliśmy uwagę na umiejętności i sprawności w zakresie:

      - samowystarczalności;

- zasobów;

- postawy zawodowej;

- tempa pracy;

- motoryki;

- akceptacji współpracowników;

- stosunku do opiekuna;

- wrażenia ogólnego;

- ogólnego stanu zdrowia;

- czynności życia codziennego;

- sprawności motorycznej;

- sfery społecznej;

      - sfery emocjonalno- motywacyjnej;

      - sfery intelektualnej;

      - dojrzałości i umiejętności zawodowej.

Warto podkreślić, że 11-u uczestników samodzielnie podjęło inicjatywę podjęcia praktyk zawodowych na stanowisku pomoc ogrodnika.

Rehabilitacja społeczna przyniosła także duże efekty. Uczestnicy coraz lepiej radzą sobie na zewnątrz poza warsztatem, załatwiają swoje sprawy urzędowe i osobiste, zdobywają wiedzę praktyczną z zakresu komunikowania się z sobą i otoczeniem dalszym. W tej dziedzinie kładliśmy nacisk na:

 • samodzielność;
 • zasoby;
 • akceptację współpracowników;
 • wrażenie ogólne;
 • higienę osobistą;
 • czynności życia codziennego;
 • sprawność motoryczną;
 • sferę społeczną.

Postępy są tu ogromne i dotyczą wszystkich uczestników. Jednak ocenę zaniżają postawy rodziców, które są bardzo opiekuńcze i często nie nastawione na rozwój i kontynuacje terapii w domu.

Terapeuci, dopasowywali metody i formy terapii do możliwości uczestników. Każdy

  z uczestników Warsztatu poczynił w roku 2018 postępy na miarę swoich możliwości.

Dokonując oceny indywidualnego programu rehabilitacji uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej za 2018 rok Rada Programowa przyjęła trzy zasadnicze kierunki ocen:

rehabilitacja społeczna

rehabilitacja zawodowa

zaradność osobista i samodzielność

9 uczestników

8 uczestników

9 uczestników

Postępy uczestników dotyczą poszczególnych sfer:

- akceptacji współpracowników

- zaangażowania się w kontakty społeczne

- wrażenie ogólne

- sfera emocjonalno-motywacyjna

Postępy uczestników dotyczą poszczególnych sfer:

-stosunek do opiekuna

- tempo pracy

- podjęcie praktyk zawodowych

-postawa zawodowa

-dojrzałość i umiejętności zawodowe

- dokładność

- rozumienie otrzymywanych poleceń

Postępy uczestników dotyczą poszczególnych sfer:

- higiena osobista

- zaangażowanie w kontaktach społecznych

- aktywność podczas zajęć

- utrzymanie porządku w swoim najbliższym otoczeniu

- motywacja do pracy

- umiejętność dysponowania pieniędzmi i planowanie wydatków

-dzielenie się i niesienie pomocy

- samodzielne prowadzenie gospodarstwa i opieka nad członkami rodziny

-uczestnictwo w zajęciach sportowych, ruchowych

- podporządkowanie się przełożonym

- przygotowanie prostych posiłków

- ponoszenie odpowiedzialności za siebie, mienie, zadania

 

 • DZIAŁALNOŚĆ RADY PROGRAMOWEJ WTZ

Radę tworzą następujący pracownicy Warsztatu:

 • kierownik;
 • instruktorzy terapii zajęciowej;
 • specjalista ds. rehabilitacji;
 • psycholog;

Wszyscy członkowie Rady Programowej ściśle ze sobą współpracują w celu uzyskania jak najlepszych wyników w prowadzonej rehabilitacji społecznej, zawodowej i ruchowej uczestników. Poza tym nawiązują kontakty z różnymi instytucjami celem podniesienia efektów terapii.

Zadania Rady Programowej:

 1. Zadania główne Warsztatu, w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości, realizowane są przez Radę Programowa WTZ.
 2. W celu ich realizacji Rada Programowa opracowuje Indywidualne Programy Rehabilitacyjne uczestników WTZ.
 3. Rada Programowa, co najmniej raz na pół roku dokonuje przy udziale uczestników oceny efektów realizacji Indywidualnych Programów Rehabilitacyjnych.
 4. Indywidualny Program Rehabilitacji uczestnika jest modyfikowany w razie potrzeby, biorąc pod uwagę efekty poprzedniej terapii.
 5. Rada Programowa dokonuje nie rzadziej, niż co trzy lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji, uzasadniających:
 1. podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej, zakładu aktywności zawodowej lub na przystosowanym stanowisku pracy,
 2. potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia,
  w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, ze względu na brak postępów w rehabilitacji i złe rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w WTZ,
 3. przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na:
  • pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej, w Zakładach Aktywności Zawodowej lub na rynku pracy,
  • okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia,
  • okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia.
 1. Indywidualny Program Rehabilitacji jest zamieszczany w teczkach osobowych uczestnika.
 1. Każdy członek Rady Programowej jest obowiązany do prowadzenia dokumentacji z prowadzonych zajęć i wyników prowadzonych zajęć.
 2. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się 2-4 razy w miesiącu. W trakcie posiedzenia omawiane są wyniki terapii uczestników oraz sprawy organizacyjne WTZ. Posiedzenia Rady Programowej są dokumentowane w formie protokołów.
 3.  Do zadań Rady Programowej należy również przeprowadzenie procedury kwalifikacyjnej kandydatów na uczestnika oraz podejmowanie decyzji związanych ze skreśleniem uczestnika z listy WTZ.
 4. Ustalanie składów osobowych poszczególnych grup terapeutycznych,
 5. Określanie wysokości i zasad przyznawania i dysponowania środkami finansowymi związanymi z treningiem ekonomicznym,
 6. Nagradzanie uczestników i ponoszenie konsekwencji  przez uczestników warsztatu za nierealizowanie zadań i celów WTZ.

Posiedzenia Rady Programowej:

Posiedzenia Rady Programowej WTZ odbywają się systematycznie i są udokumentowane w formie protokołów.

W roku 2018 odbyło się 23  posiedzenia Rady Programowej. Dotyczyły one bieżącej działalności placówki, a także bieżących problemów i możliwości ich rozwiązania.

 • WSPÓŁPRACA Z RODZINAMI LUB OPIEKUNAMI UCZESTNIKÓW

Formy kontaktów i współpraca z rodzinami uczestników:

 • Indywidualne rozmowy.
 • Rozmowy telefoniczne i korespondencja.
 • Wizyty w domu rodzinnym uczestników. 
 • Pomoc i uczestnictwo w imprezach okolicznościowych organizowanych przez warsztat.
 • Praca socjalna - pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów życiowych.

Rodzaje pomocy świadczonej rodzinom uczestników:

 • Pomoc w rozwiązywaniu spraw dotyczących zdrowia uczestników Warsztatu.
 • Pomoc przy rozwiązywaniu życiowych problemów rodziny.
 • Udzielanie informacji o przysługujących prawach.

Uczestnictwo rodziców i opiekunów uczestników w życiu Warsztatu:

-   współorganizowanie i uczestnictwo w imprezach okolicznościowych;

-   pomoc w zapraszaniu „osób o wielkim sercu” na prezentacje prac artystycznych, wykonanych przez uczestników Warsztatu;

-   pomoc w znajdywaniu materiałów do terapii prowadzonej w placówce;

-   w roku 2018 odbyło się jedno zebranie z rodzicami w celu przedstawienia celów i zadań warsztatu, a także przedstawienie postępów uczestników i efektów terapeutycznych.

Stosowna dokumentacja znajduje się w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Strzegomiu, Aleja Wojska Polskiego 16.
 

Wytworzył:
S. Kubacka
Udostępnił:
Sabina Kubacka
(2021-02-15 11:37:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Sabina Kubacka
(2021-02-15 11:49:25)
 
 
liczba odwiedzin: 35919

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X