☰ Menu Prawe Menu ☰
Warsztat Terapii Zajęciowej

Czwartek 15.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE pn. Transport osób niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu

1.Nazwa i adres zamawiającego: Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu

2.Opis przedmiotu zamówienia: transport osób niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii Zajęciowej z terenu Miasta i Gminy Strzegom. ilość osób :około 8; dowóz do placówki na godzinę 8:00, odwóz uczestników do domów, godzina 15:00.

3.Okres gwarancji: 12 miesięcy

4.Termin realizacji zamówienia: 1stycznia 2016 roku – 31 grudnia 2016, z wyłączeniem dni ustalonych w umowie;

5.Warunki płatności: przelew

6.Kryteria wyboru oferty: najniższa cena za km

7.Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty

   1)Formularz propozycji cenowej (załącznik nr 2)

             2)Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę aktualnego    wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym.

8.Zaproponowana cena brutto powinna zawierać wartość usługi/ dostawy/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia. Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

9. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 6, które nie podlegają zmianie w toku niniejszego postępowania.

10.Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 15 grudnia 2015 roku w formie elektronicznej lub osobiście dostarczając do siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu.

11.Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego, jest:

Katarzyna Lubera, Telefon: 74 637 90 16 Fax 74 637 90 16 e – mail wtz@strzegom.pl

12.Ceny podane w niniejszym zaproszeniu mają być wyrażone cyfrowo i słownie, zaproszenie ma być napisane w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką oraz ma obejmować całość zamówienia i zawierać opis spełnienia innych kryteriów wynikających z opisu podmiotu zamówienia.

13.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.                

Propozycja cenowa

Transport osób niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu

                                                                         (nazwa zadania)

1.Oferuję wykonanie usługi/ dostawy/ robót budowlanych będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za:

Cenę brutto:……………...zł (słownie: ……………………………………………………….)

  1. Gwarantuję:

Termin wykonania zamówienia: ……………………………………

Okres gwarancji: ……………………………………………………

Warunki płatności: ………………………………………………….

a także spełnienie kryteriów określonych w zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej.

  1. Oświadczam, że:

• Powyższa propozycja cenowa obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia.

• Zdobyliśmy wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowana oferty, że wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

          • W przypadku wyboru naszej propozycji cenowej zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,

     2. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania,

                 • Posiadam wiedzę i doświadczenie,

                 • Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

                   • Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  1. Uprawnionym do kontaktów z zamawiającym jest……………………………. ………………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, Tel., fax;)

  1. Załącznikami do propozycji cenowej są dokumenty wymienione w ust. 7 – zaproszenia do złożenia propozycji cenowej, stanowiące integralną część naszej oferty:

     • …………………………………………………………………………………….

               • …………………………………………………………………………………….

               • ……………………………………………………………………………………..

               • …………………………………………………………………………………….

……………………, dnia ………………….

(miejscowość)                                                                                

                                                                                                                                            

                        

Wytworzył:
Katarzyna Lubera
(2015-12-02)
Udostępnił:
Sabina Kubacka
(2015-12-02 22:23:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Sabina Kubacka
(2015-12-02 22:30:19)
 
 
liczba odwiedzin: 35895

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X