☰ Menu Prawe Menu ☰
Warsztat Terapii Zajęciowej

Czwartek 15.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

Warsztatu Terapii Zajęciowej

w Strzegomiu

Gminy Strzegom

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny określa organizację Warsztatu Terapii Zajęciowej lub inaczej WTZ  w Strzegomiu oraz zakres jego działania.
 1. Ilekroć w Regulaminie używane jest określenie Warsztat należy przez to rozumieć Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu.

§ 2

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej jest jednostką budżetową Gminy Strzegom powołaną uchwałą Rady Miejskiej nr 66/13 z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U.  2004 r., Nr 63, poz. 587)
 1. Siedzibą Warsztatu jest budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Strzegomiu przy Aleji Wojska Polskiego 16.
 1. Warsztat pracuje w godzinach od 8.00 do 16.00 przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Uczestnicy przebywają w placówce od godziny 8.00 do 15.00 – 35 godziny w tygodniu.
 1. Pracownikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu są:
  1) kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej  – 1 etat;
  2) instruktorzy terapii zajęciowej – 5 etatów;
  3) psycholog – 1/4 etatu;
  5) pracownik księgowo-kadrowy - 1 etat;
  6) rehabilitant -  1/2 etatu;
  7) pielęgniarka – 1/4 etatu.

 

ROZDZIAŁ II

Zakres działania Warsztatu

§ 3

 1. Celem Warsztatu jest podtrzymanie i rozwijanie u uczestników umiejętności możliwie niezależnego, samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, w rodzinie i wśród innych ludzi, umiejętności i sprawności niezbędnych do prowadzenia aktywnego życia i udziału w życiu społecznym a także, przygotowania do pracy.
 1. Zadaniem Warsztatu jest prowadzenie rehabilitacji społecznej i wstępnej rehabilitacji zawodowej oraz usprawnianie funkcjonowania uczestników.
 1. Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
 1. Realizacja celu przez Warsztat Terapii Zajęciowej, odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:
 1. umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
 2. psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.
 1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.
 1.  Realizacja zadań w Warsztacie Terapii Zajęciowej, odbywa się poprzez:
  a) ogólne usprawnianie,
  b) rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej;
  - przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej,
  - rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
  - rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego.
 1. Zadania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu  obejmują w szczególności:
  1) stymulację rozwoju psychoruchowego, intelektualnego oraz społecznego uczestnika,
  2) wyrabianie wrażliwości i sprawności w zakresie zmysłów oraz ich zintegrowanego funkcjonowania,
  3) terapię psychologiczną,
  4) rozwijanie dojrzałości społecznej, w tym sprawności w samoobsłudze, zaradności osobistej i umiejętności współpracy i pełnienia różnych ról społecznych również w warunkach integracji,
  5) rozwijanie umiejętności wykonywania różnych czynności wynikających z form terapii zajęciowej,
  6) tworzenie warunków rozbudzania oraz zdobywania w zakresie ekspresji twórczej, kontaktu z kulturą oraz udział w rekreacji, w tym turystyce i sporcie,
  7) usprawnianie ruchowe,
  8) opiekę dostosowaną do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności, w szczególności: przemieszczanie, czynności fizjologiczne, utrzymanie higieny, spożywanie pokarmów, ubieranie, rozbieranie, ochronę przed niebezpieczeństwem, transport w miarę potrzeb i możliwości,
  9) działania ułatwiające włączanie osób z upośledzeniem umysłowym, indywidualnie i grupowo w życie środowiska lokalnego,
  10) wspieranie psychiczne oraz poradnictwo życiowe dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
  11) współpraca z różnymi służbami spoza WTZ i przyczynianie się do tworzenia dla nich odpowiednich ofert aktywności, pomocy i wsparcia w otwartym środowisku,
  12) określanie potrzeb życiowych uczestników WTZ i przyczynianie się do tworzenia dla nich odpowiednich ofert aktywności, pomocy i wsparcia, w otwartym środowisku,
  13) popularyzowanie potencjalnych możliwości i prawa do godnego życia osób niepełnosprawnych, m.in. przez organizowanie „otwartych drzwi”, wystaw, kiermaszów, prezentacji, uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności, w imprezach zewnętrznych, delegowanie uczestników do kontaktów z władzami itd.
   

ROZDZIAŁ III

Uczestnicy Warsztatu

§ 4

 1. Warsztat przeznaczony jest dla 25 uczestników, z możliwością zwiększenia tej liczby.
 2. Uczestnikami Warsztatu są osoby niepełnosprawne, które ukończyły 18 lat, z orzeczonym znaczny lub umiarkowany stopniem niepełnosprawności ze wskazaniem do Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 1. Zasady przyjęcia uczestników do Warsztatu:
 1. zgłoszenia kandydatów przyjmuje Kierownik Warsztatu,
 2. kandydat na uczestnika starając się o przyjęcie do placówki przedkłada:
 • kartę zgłoszenia do Warsztatu Terapii Zajęciowej,
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • posiadaną opinię psychologiczną i dokumentację medyczną (jeśli taką posiada),
 • posiadane ostatnie świadectwo szkolne (jeśli takie posiada),

c) Kandydat jest zobowiązany do udzielenia personelowi Warsztatu wszelkich
      informacji mogących posłużyć do opracowania rzetelnej oceny kandydata
      i  wypełnienia Karty Kwalifikacyjnej Kandydata,

d) Kandydat zobowiązany jest także do minimum tygodniowego wzięcia udziału
      w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez Warsztat, w celu zapoznania się
      z uczestnikami, kadrą oraz specyfikacją pracy oraz do rozmowy z psychologiem
      zatrudnionym w Warsztacie,

 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do Warsztatu mają kandydaci, którzy rokują szanse na uzyskanie największych efektów w prowadzonych oddziaływaniach rehabilitacyjnych i terapeutycznych,
 2. Kwalifikacji kandydatów do uczestnictwa w Warsztacie dokonuje Rada Programowa Warsztatu,
 3. Informacja o decyzji Rady Programowej w sprawie prośby kandydata o przyjęcie do Warsztatu jest przekazana w formie pisemnej.

                                                                       § 5

 1. Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w grupach terapii zajęciowej. Na jedną osobę pracującą bezpośrednio z uczestnikami nie może przypadać więcej niż pięciu uczestników Warsztatu. Liczebność grup terapeutycznych oraz pracujących w grupie terapeutów ustala się w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestników.
 2. Zajęcia w Warsztacie są prowadzone zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii opracowanym corocznie dla każdego uczestnika Warsztatu przez Radę Programową Warsztatu. W trakcie realizacji tego programu może być on modyfikowany i zmieniany, jeśli wymaga tego aktualna sytuacja prowadzonego procesu rehabilitacyjnego.
 3. Warsztat zapewnia warunki do pełnej realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii.
 4. Zajęcia w Warsztacie odbywają się w Pracowniach:
 • Technicznej,
 • ogrodniczo – florystycznej,
 • krawiecko – tkacko - hafciarskiej,
 • informatycznej,
 • artystycznej.
 1. W Warsztacie prowadzona jest również rehabilitacja (zajęcia poprawiające kondycję fizyczną – basen, sala gimnastyczna, zajęcia usprawniające – manualne i inne).
 2. W Warsztacie mogą działać koła zainteresowań i być prowadzone inne formy zajęć dodatkowych, tworzone stosownie do potrzeb uczestników i realizowane na terenie placówki i poza nią.

§ 6

W trakcie zajęć przewidziane są dwie przerwy, co najmniej półgodzinne, w tym jedna na spożycie posiłków. W przypadkach, gdy będzie tego wymagał stan zdrowia uczestników Warsztatu, może być stosowany indywidualny rytm zajęć z odpowiednią przerwą na wypoczynek.

§ 7

W Warsztacie prowadzone są teczki osobowe uczestników z kompletną dokumentacją.

§ 8

Nieobecność uczestnika na zajęciach musi być usprawiedliwiona przez lekarza, a w
wyjątkowych przypadkach losowych w formie pisemnej przez uczestnika, jego rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Prawa uczestnika

§ 9

Uczestnik Warsztatu ma prawo:

 1. Uczestniczyć w tworzeniu programu rehabilitacyjnego dla siebie i w wyborze form aktywności.
 2. Uczestniczyć w planowaniu i omawianiu zdarzeń w Warsztacie.
 3. Podejmować decyzję odnośnie swojej osoby i respektowania jej przez innych oraz ponoszenia konsekwencji podjętych decyzji.
 4. Pełnej informacji na temat swojej sytuacji związanej z uczestnictwem w zajęciach prowadzonych w Warsztacie.
 5. Do korzystania z urlopu wypoczynkowego w ilości 20 dni roboczych, przy czym warunkiem otrzymania w/w urlopu jest złożenie podania pisemnego co najmniej dzień przed planowanym urlopem.
 6. Korzystać z pomocy specjalistów zatrudnionych w Warsztacie i specjalnych warunków.
 7. Uczestniczyć w kołach zainteresowań oraz innych formach zajęć dodatkowych.
 8. Zgłaszać uwagi, wnioski i skargi do kierownika Warsztatu.

Obowiązki uczestnika Warsztatu

§ 10

Uczestnik Warsztatu ma obowiązek:

 1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii,
 2. Przestrzegać ustalonego czasu zajęć i porządku,
 3. Stosować się do poleceń pracowników Warsztatu,
 4. Dbać o mienie Warsztatu i cudzą własność,
 5. Przestrzegać zasad współżycia społecznego,
 6. Przestrzegać obowiązujących w Warsztacie przepisów i ustaleń,
 7. Usprawiedliwiać nieobecności telefonicznie swojemu terapeucie prowadzącemu; ewentualnie kierownikowi Warsztatu, najpóźniej w drugim dniu nieobecności lub w dniu poprzedzającym zaplanowaną nieobecność,
 8. Usprawiedliwić nieobecność w formie pisemnej i dostarczać usprawiedliwienie do Warsztatu najpóźniej w drugim dniu po chorobie – niedotrzymanie wyznaczonego terminu powoduje nieusprawiedliwienie nieobecności,
 9. W przypadku nieobecności nawet usprawiedliwionej, trwającej dłużej niż 3 m-ce (zwolnienie lekarskie), uczestnik ma obowiązek przedstawić w Warsztacie kompleksową dokumentację na temat swojego stanu zdrowia z informacją – czy Jego stan zdrowia pozwala na dalsze uczestnictwo w Warsztacie. Jeżeli nieobecność w Warsztacie spowodowana jest inną przyczyną, uczestnik musi w usprawiedliwieniu określić konkretny powód swojej nieobecności. Jeżeli w pierwszym dniu po chorobie uczestnik nie będzie posiadał w/w dokumentacji, nieobecności zostaną nieusprawiedliwione. Jeżeli w/w nieobecności będą się powtarzać przez okres 6 miesięcy, wówczas Rada Programowa Warsztatu może skreślić uczestnika z listy.

Sankcje wobec uczestnika Warsztatu

§ 11

    Wobec uczestnika, który w sposób rażący i powtarzający się narusza porządek i dyscyplinę
    lub inne przepisy niniejszego Regulaminu mogą zostać zastosowane następujące sankcje:

 1. Udzielenie upomnienia ustnego przez Kierownika Warsztatu w obecności Opiekuna Pracowni/terapeuty prowadzącego,
 2. Czasowe zawieszenie w prawach uczestnika przez Kierownika Warsztatu,
 3. Dyscyplinarne skreślenie z listy uczestników. Decyzję o skreśleniu podejmuje Rada Programowa Warsztatu na wniosek Kierownika Warsztatu.

Nagradzanie uczestników Warsztatu

§ 12

 1. Uczestnikowi, który w sposób wzorowy i systematyczny przestrzega ustalony porządek i dyscyplinę w Warsztacie może zostać przyznana Nagroda Roczna
  w postaci Dyplomu Uznania.
 2. Nagroda przyznawana jest w miesiącu grudniu danego roku.
 3. Nagrodę przyznaje Kierownik Warsztatu na wniosek Opiekuna Pracowni/terapeuty prowadzącego zaopiniowany przez Radę Programową.

Skreślenia z listy uczestników Warsztatu

§ 13

1.  Uczestnik może być skreślony z listy uczestników Warsztatu tylko na mocy decyzji Rady
      Programowej z powodu:

 1. Przedłożenia przez uczestnika lub opiekuna prawnego pisemnej rezygnacji
  z korzystania z usług Warsztatu,
 2. Pogorszenia się stanu zdrowia uczestnika w okresie dłuższym niż trzy miesiące,
  które uniemożliwia udział w zajęciach prowadzonych przez Warsztat,
 3. Zmiany miejsca zamieszkania, która uniemożliwia dojazd na zajęcia organizowane
  przez Warsztat,
 4. uczestnik, który opuści w ciągu roku kalendarzowego ponad 3 miesiąc zajęć bez   usprawiedliwienia zostaje skreślony z listy uczestników.

2. Informację o skreśleniu z listy wraz z uzasadnieniem uczestnik otrzymuje w formie pisemnej.

Trening ekonomiczny

§ 14

 1. W ramach procesu terapeutycznego uczestników Warsztatu prowadzony jest
  trening ekonomiczny w zakresie określonym w indywidualnym programie
  rehabilitacji i terapii.
 2. Uczestnik Warsztatu, który w ramach indywidualnego programu rehabilitacji i terapii
  bierze udział w treningu ekonomicznym, może otrzymać do swojej dyspozycji środki
  finansowe w wysokości nie przekraczającej 20% minimalnego wynagrodzenia za
  pracę.
 3. Średnią miesięczną wysokość środków finansowych z treningu ekonomicznego oraz
  ich przeznaczenie dla każdego uczestnika w danym roku kalendarzowym ustala Rada
  Programowa Warsztatu. Kwota ta może zostać podwyższona lub obniżona
  w zależności od indywidualnego zaangażowania każdego  uczestnika w realizację programu rehabilitacyjnego.
 4. Środki powstałe z niewypłaconego kieszonkowego są ewidencjonowane i gromadzone w formie Funduszu Motywacyjnego, służą do realizacji wspólnych zamierzeń uczestników, według       decyzji kierownika, po konsultacji z Radą Programową i uczestnikami.
 5. Środki finansowe z treningu ekonomicznego mogą być wydatkowane na zakup
  towarów i usług, biletów do kina, teatru, na koncert, wystawę, itp., spłatę rat
  zaciągniętych pożyczek, opłatę składek członkowskich w organizacjach
  pozarządowych i na inne ważne cele indywidualne wskazane przez uczestnika
  i uzgodnione z Opiekunem Pracowni/terapeutą prowadzącym i Kierownikiem
  Warsztatu oraz mogą stanowić formę oszczędzania na określony cel. Jeśli uczestnik
  nie jest w stanie sam wskazać swoich potrzeb i podjąć decyzji, szczegółowy sposób
  wykorzystania tych środków określają wspólnie Kierownik Warsztatu i Opiekun
  Pracowni/terapeuta prowadzący  lub inny pracownik merytoryczny Warsztatu
  wskazany przez Kierownika w porozumieniu z rodzicem lub prawnym opiekunem
  uczestnika.
 6. Odbiór kieszonkowego każdy uczestnik kwituje swoim podpisem na liście.
 7. Dla każdego uczestnika prowadzone jest indywidualne rozliczenie środków
  przeznaczonych na trening ekonomiczny, które prowadzi Kierownik Warsztatu.
 8. Kwoty przechowywane w depozycie u Kierownika Warsztatu mogą być pobierane
  przez uczestnika w obecności Opiekuna Pracowni/terapeuty prowadzącego.
 9. Wydatkowane środki finansowe rozliczane są na podstawie paragonów na
  druku  lub wystawionych faktur.

       Zasady dowozu uczestników do Warsztatu

§ 15

 1. Warsztat zapewnia środki finansowe na dojazd uczestników z poza miasta Strzegom do placówki i z placówki do miejsca zamieszkania zgodnie z opinia Rady Programowej, w zależności od sprawności psychofizycznej uczestnika. Odpowiedzialność za uczestnika dojeżdżającego zorganizowanym przez Warsztat przewozem w drodze z domu do środka transportu i z środka transportu do domu ponosi rodzic/opiekun. Za uczestników samodzielnie dojeżdżających do Warsztatu w drodze z miejsca zamieszkania do placówki i z powrotem odpowiedzialność ponosi rodzic/opiekun.
 2. Do dowozu do Warsztatu i z powrotem, który zapewnia placówka mają prawo:

- osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,

- osoby z wyraźną dysfunkcją ruchu,

- osoby, których sprawność psychofizyczna w opinii rady Programowej nie pozwala na samodzielny dojazd.

            3.   Pozostali uczestnicy przychodzą samodzielnie lub są przyprowadzani przez rodziców/opiekunów.

           4.        W sytuacjach losowych o warunkowych, okresowych dojazdach decyduje kierownik Warsztatu w porozumieniu z Radą Programową Warsztatu.

           5.        Uczestnik może zostać dowieziony do Warsztatu przez rodzica/opiekuna.

Opiekun Pracowni/terapeuta prowadzący

§ 16

    Pracownik Warsztatu prowadzący grupę terapeutyczną ma obowiązek:

 1. Przestrzegać zasad współżycia społecznego, szanować prawa i godność uczestników Warsztatu.
 2. Przeprowadzać wywiady w środowisku rodzinnym uczestnika.
 3. Współdziałać z Kierownikiem Warsztatu przy opracowywaniu projektów indywidualnych programów rehabilitacji i terapii.
 4. Sumiennie realizować indywidualne programy rehabilitacji i terapii.
 5. Uczestniczyć w dokonywaniu okresowej oceny efektów rehabilitacji i terapii oraz rocznych i kompleksowych indywidualnych programów rehabilitacji i terapii
  w odniesieniu do poszczególnych uczestników Warsztatu.
 6. Utrzymywać ścisły kontakt i współpracować z rodzicami lub opiekunami uczestników.

ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna Warsztatu

§ 17

 1. W Warsztacie obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 2. Warsztatem kieruje Kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz.
 3. Kierownik Warsztatu podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta Strzegom.
 4. Strukturę Warsztatu tworzą jednoosobowe stanowiska pracy dostosowane do jego zadań i obowiązków, podległe bezpośrednio Kierownikowi Warsztatu.

ROZDZIAŁ V

Rada Programowa Warsztatu

§ 18

1.    W skład Rady Programowej obligatoryjnie wchodzą:

 • Kierownik Warsztatu jako Przewodniczący Rady z głosem decydującym,
 • terapeuci -  instruktorzy terapii zajęciowej,
 • psycholog,
 • specjalista ds. rehabilitacji/rehabilitant.

W posiedzeniach Rady Programowej może również uczestniczyć pielęgniarz i inne zaproszone osoby według aktualnych potrzeb.

2.    Do zadań Rady Programowej należą:

           a.  Kwalifikacja kandydatów do uczestnictwa w Warsztacie.

           b. Opracowanie rocznego indywidualnego programu rehabilitacji i terapii dla
                 każdego uczestnika Warsztatu i jego modyfikacja w miarę potrzeb
                 oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację programu.

c. Nie rzadziej niż raz na pół roku dokonywanie oceny indywidualnych efektów  
     rehabilitacji i terapii przy udziale uczestnika Warsztatu.

d. Co najmniej raz w roku dokonywanie okresowej oceny realizacji indywidualnego
                 programu rehabilitacji i terapii.

e. Co trzy lata dokonywanie kompleksowej oceny realizacji indywidualnego
                  programu rehabilitacji i terapii na podstawie oceny:

 • stopnia zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego,
 • umiejętności interpersonalnych, w tym komunikowania się oraz współpracy
  w grupie,
 • stopnia opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia,
  z uwzględnieniem sprawności psychofizycznej, stopnia dojrzałości społecznej
  i zawodowej oraz sfery emocjonalno-motywacyjnej.

            f.   Ustalanie składów osobowych poszczególnych grup terapeutycznych.

g.  Określanie zasad dysponowania środkami finansowymi związanymi z treningiem
                 ekonomicznym oraz ich przeznaczenia dla każdego uczestnika.

h.   Podejmowanie decyzji o skreśleniu uczestników z listy Warsztatu.

ROZDZIAŁ VI

Sprzedaż produktów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatu

§ 19

Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatu w ramach realizowanego programu rehabilitacji i terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami Warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.

 

ROZDZIAŁ VII

Ogólne obowiązki pracowników Warsztatu

Kierownik Warsztatu

§ 20

 1. Kierownik Warsztatu zobowiązany jest do planowania, organizowania i nadzorowania pracy oraz kontroli funkcjonalnej podległej mu jednostki.
 2. Do obowiązków Kierownika Warsztatu należy w szczególności:
  1. Kierowanie pracą Warsztatu.
  2. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy i organizowanych zajęć
   w Warsztacie, w tym planowanie: rozkładu zajęć, przerw wakacyjnych
   uczestników i urlopów pracowników.
  3. Rozdział zadań i środków do ich wykonania, z uwzględnieniem ich rangi,
   priorytetu, kwalifikacji zawodowych i obciążenia pracą bieżącą
   wykonawców.
  4. Prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej Warsztatu.
  5. Zwiększanie efektywności działania Warsztatu.
  6. Nadzór służbowy nad wykonywanymi przez podległych pracowników zadaniami.
  7. Nadzór nad warunkami pracy podległych pracowników.
  8. Ocenianie pracowników.
  9. Nadzorowanie przestrzegania prawa, wewnętrznych aktów normatywnych
   i obowiązujących norm etycznych przez podległych pracowników.
  10. Delegowanie pracowników.
  11. Wprowadzanie nowo przyjętych pracowników w przydzielone im zadania oraz udzielanie im wyjaśnień dotyczących ich obowiązków, uprawnień oraz zakresu ich odpowiedzialności.
  12. Zatrudnienie pracowników i ich awanse.
  13. Inspirowanie i wspieranie rozwoju zawodowego podległych pracowników.
  14. Analizowanie i doskonalenie struktury zatrudnienia w Warsztacie.
  15. Doskonalenie systemu zarządzania.

Pracownicy Warsztatu

§ 21

Do podstawowych obowiązków pracowników Warsztatu należy:

 1. Sumienna i prawidłowa realizacja zadań określonych w indywidualnych zakresach obowiązków,
 2. Przestrzeganie prawa, wewnętrznych aktów normatywnych, ustalonego w Warsztacie porządku oraz ogólnie obowiązujących norm etycznych,
 3. Ustawiczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
 4. Rozpoznawanie potrzeb i aspiracji uczestników Warsztatu oraz osiągnięć techniki zmniejszających skutki ich niepełnosprawności,
 5. Współdziałanie z Kierownikiem Warsztatu przy działaniach zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług,
 6. Dbanie o mienie Warsztatu,
 7. Traktować osobę niepełnosprawną z szacunkiem i jako osoba dorosła.

§ 22

            Indywidualne zakresy czynności pracowników opracowuje i zatwierdza Kierownik Warsztatu.

Określają one:

 1. Szczegółowy wykaz zadań i obowiązków.
 2. Przyznane kompetencje.
 3. Podporządkowanie służbowe.
 4. Zastępstwo w czasie nieobecności.
 5. Zobowiązanie do protokolarnego przekazania dokumentacji prowadzonych spraw w przypadku rozwiązania stosunku pracy.

 

ROZDZIAŁ VIII

Uprawnienia do podejmowania decyzji i podpisywania korespondencji

 23

Do uprawnień Kierownika Warsztatu należy:

 1. Dobór kandydatów do pracy w Warsztacie i ich zatrudnienie.
 2. Nagradzania lub karania podległych pracowników.
 3. Decydowanie o:
 1.  sposobie wykonywania zadań Warsztatu,
 2.  organizacji pracy i jej podziale w podległej jednostce,
 3.  planie finansowym Warsztatu na dany rok kalendarzowy i wydatkowaniu środków finansowych na działalność tej placówki,
 4.  podpisywanie korespondencji Warsztatu,
 5.  udzielanie upoważnień do załatwiania określonych spraw podległym pracownikom.
 1. Reprezentowanie Warsztatu na zewnątrz.
 2. Kształtowanie image Warsztatu i propagowanie jego działań w mass mediach.

§ 24

            Pozostali pracownicy Warsztatu:

 1. Parafują opracowane przez siebie pisma i materiały.
 2. Podejmują decyzje w zakresie wynikającym z indywidualnego zakresu czynności
  i upoważnienia udzielonego przez Kierownika Warsztatu.

§ 25

Pisma wysyłane są na zewnątrz Warsztatu na blankietach firmowych Warsztatu lub
z pieczątką Warsztatu. Kopie tych pism pozostają w dokumentacji prowadzonych spraw.

§ 26

 1. Kierownik Warsztatu może udzielać informacji związanych z zakresem jego działania.
 2. Pozostali pracownicy mogą jedynie informować uczestników Warsztatu, ich rodziców i opiekunów prawnych o postępach w rehabilitacji społecznej i zawodowej prowadzonej w Warsztacie.

 

ROZDZIAŁ IX

Odpowiedzialność pracowników Warsztatu

§ 27

            Kierownik Warsztatu ponosi odpowiedzialność za:

 1. Działalność nadzorowanej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Realizację zadań Warsztatu oraz efektywność jego działania.
 3. Zapoznawanie podległych pracowników z właściwymi aktami normatywnymi stosownie do wykonywanych przez nich obowiązków.
 4. Efektywne wykorzystanie czasu pracy podległych pracowników oraz terminowe, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy udzielanie urlopów wypoczynkowych.
 5. Racjonalne wykorzystanie środków pracy.
 6. Terminowe i rzetelne opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych i informacyjnych.

§ 28

Pozostali pracownicy ponoszą odpowiedzialność za:

 1. Prawidłowe, rzetelne i terminowe realizacje powierzonych zadań.
 2. Skutki wynikające z nieprzestrzegania przepisów bhp i ppoż. oraz ustalonego w Warsztacie porządku.

ROZDZIAŁ X

Współpraca ze środowiskiem

§ 29

W zakresie realizacji swoich zadań ustawowych Warsztat współpracuje z placówkami służby zdrowia, opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu oraz odpowiednimi władzami i urzędami państwowymi i samorządowymi, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz firmami i osobami fizycznymi, które wspierają rozwój tej placówki.

ROZDZIAŁ XI

Postanowienia końcowe

§ 30

Wszystkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.

§ 31

Niniejszy Regulamin Organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2013 roku.

 

REGULAMIN WYPŁAT tzw. kieszonkowego z Funduszu Motywacyjnego przeznaczonego na     trening ekonomiczny uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej

 1. Uczestnik Warsztatu może otrzymać kieszonkowe w wysokości 20% najniższego wynagrodzenia pracowników określonego na podstawie Kodeksu Pracy.
 2. Kieszonkowe wykorzystuje się do treningu ekonomicznego – zgodnie z potrzebami i decyzjami każdego uczestnika wynikającymi z programu rehabilitacyjnego.
 3. Jeżeli osoba niepełnosprawna, w opinii Rady programowej Warsztatu nie jest w stanie wskazać swoich potrzeb i podjąć decyzji, sposób wykorzystania kieszonkowego określa kierownik Warsztatu lub terapeuta prowadzący uczestnika w porozumieniu z przedstawicielem ustawowym (Dz. U. Nr 118 poz. 764 & 11.4).
 4. Prawo do kieszonkowego, a także jego wysokość uzależnione są przede wszystkim od indywidualnego zaangażowania każdego z uczestników w realizację programu rehabilitacyjnego.
 5. Odbiór kieszonkowego każdy uczestnik kwituje swoim podpisem na liście.
 6. Dla każdego uczestnika prowadzone jest indywidualne rozliczenie środków   przeznaczonych na trening ekonomiczny, które prowadzi Kierownik Warsztatu.
 7. Kwoty przechowywane w depozycie u Kierownika Warsztatu mogą być pobierane   przez uczestnika w obecności Opiekuna Pracowni(terapeuty prowadzącego).
 8. Wydatkowane środki finansowe rozliczane są na podstawie paragonów na
  druku  lub wystawionych faktur.
 9. Środki finansowe z treningu ekonomicznego mogą być wydatkowane na zakup
  towarów i usług, biletów do kina, teatru, na koncert, wystawę, itp., spłatę rat
  zaciągniętych pożyczek, opłatę składek członkowskich w organizacjach
  pozarządowych i na inne ważne cele indywidualne wskazane przez uczestnika
  i uzgodnione z Opiekunem Pracowni/terapeutą prowadzącym i Kierownikiem
  Warsztatu oraz mogą stanowić formę oszczędzania na określony cel. Jeśli uczestnik
  nie jest w stanie sam wskazać swoich potrzeb i podjąć decyzji, szczegółowy sposób
  wykorzystania tych środków określają wspólnie Kierownik Warsztatu i Opiekun
  Pracowni/terapeuta prowadzący  lub inny pracownik merytoryczny Warsztatu
  wskazany przez Kierownika w porozumieniu z rodzicem lub prawnym opiekunem
  uczestnika.
 10. Środki powstałe z niewypłaconego kieszonkowego są ewidencjonowane i gromadzone w    formie Funduszu Motywacyjnego, służą do realizacji wspólnych zamierzeń uczestników, według decyzji kierownika, po konsultacji z Radą Programową i uczestnikami.

REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 20 GRUDNIA 2013 r.

           

Wytworzył:
S. Kubacka
Udostępnił:
Sabina Kubacka
(2021-02-15 12:22:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Sabina Kubacka
(2021-02-15 12:59:28)
 
 
liczba odwiedzin: 35914

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X